Realizace vrtané studny

Vrchní úvodní část vrtu v nesoudržném horninovém prostředí odvrtáme a propažíme manipulačními ocelovými pažnicemi. Ocelové pažnice jsou používány pro zajištění vrtu v nesoudržném horninovém prostředí, po ukončení vrtných prací se vytěží. Dále provedeme následné vrtání až do konečné hloubky vrtu. 

Vystrojení vrtu provádíme silnostěnnými PVC zárubnicemi s atestem na styk s pitnou vodou tak, aby byly zajištěny požadavky normy  ČSN 75 515.

Používáme zárubnice hrdlové i šroubovací, s tloušťkou stěny přizpůsobenou horninovému prostředí pro stabilizaci a dlouhou životnost vrtu.

Obsyp volného mezikruží je prováděn praným kamenivem (kačírkem) fr. 4/8 mm s přesnou zrnitostí. Samozřejmostí je vytvoření cementobetonové zátky nebo zátky z granulovaného jílu, která eliminuje pronikání povrchových vod do vrtu.

  • Poptávka vrtané studny
  • Návštěva pozemku pro studnu, analýza a cenová nabídka
  • Smlouva o provedení vrtané studny
  • Projektová dokumentace, hydrogeologické posudky, stavební povolení
  • Vrt studny, dokončení, instalace čerpadla
  • Kolaudace studny

Jak začít?

Nejprve se s námi spojte e-mailem nebo telefonicky a nezapomeňte přesně specifikovat místo vrtu (adresu, údaje z katastru nebo souřadnice) a k jakému účelu má vrtaná studna sloužit. Na základě těchto údajů určíme přibližné geologické podloží, které bude jedním z faktorů cenové nabídky.

Před sepsáním Smlouvy o dílo navštívíme pozemek a určíme přesné místo vrtané studny s ohledem na legislativu a okolí studny. Zákazníka seznámíme s celou problematikou stavby vrtané studny.

Po vyhledání pramene a upřesnění místa vrtu zpracujeme Smlouvu o dílo, která je vyhotovena pro fyzické osoby, firmy a obce v souladu s Občanským zákoníkem. Smlouvu neuzavíráme na místě, zákazník má dostatečný prostor pro její prostudování.

Nezbytnou náležitostí je projektová dokumentace zahrnující dvě části. Vodohospodářskou, která musí být ověřena projektantem v oboru vodohospodářství a hydrogeologickou. Hydrogeologický posudek se zpracovává za účelem vyhledávání přítoků podzemních vod, optimalizace s následným využitím přítoků podzemních vod.

Vrtané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. Povolení studny smí vydat pouze speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí na základě povolení EIA, a předchozího vydání územního rozhodnutí. Nejdříve je potřeba studnu s obecným stavebním úřadem územně projednat. Po získání územního rozhodnutí o umístění stavby přichází na řadu povolení příslušného vodoprávního úřadu – povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke stavbě studny.

Kontaktujte nás v případě zájmu o vrtání studny, realizaci průzkumného nebo geologického vrtu!

Zpracujeme nabídku včetně vyřízení dokumentací, posudek geologa, projekt a stavební povolení.